यस संस्थाले मिति २०७६ चैत्र ९ गते कारोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा १५ दिन म्याद राखि यसै सुचनामा संलग्न बिबरण भएको प्रकृतिको सदस्य बिमाको लागि प्रस्तावपत्र माग गरेकोमा संख्यात्मक रुपमा कम आएको हुनाले यसलाई म्याद थप गरीएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ । ईच्छुक बिमा कम्पनीले २०७७ साल जेष्ठ १४ गते बुधवार भित्र उल्लेखित सदस्य बिमाको लागि प्रस्ताव पत्र पेश गर्नको लागि अनुरोध छ ।